Contact us |

About TSAC 2015


การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ ๔

๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ เมืองอุปซอลา ประเทศสวีเดน

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีนักเรียนไทยกำลังศึกษาต่ออยู่ในทวีปยุโรปเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยและ ทุนอื่นๆ จากข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่ามีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั่วทั้งทวีปยุโรปอยู่เกือบๆ ๑ พันคน ครอบคลุมสาขาวิชาทั้งมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาสหวิทยาการอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การพัฒนา ฯลฯ โดยกระจายศึกษาอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และสหราชอาณาจักร ซึ่งการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกนั้นจำเป็นต้องมีการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนางานและองค์ความรู้ในสาขาของตน รวมทั้งเปิดรับองค์ความรู้จากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนไทยที่ศึกษาในต่างประเทศนั้น นอกจากจะทำให้เกิดการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่แล้ว ยังเป็นการสร้างรากฐานเครือข่ายความร่วมมือในเชิงวิชาการและงานวิจัยในอนาคต การกระตุ้นให้เกิดการคิดหาจุดเชื่อมโยงงานวิจัยของตนกับประเด็นต่างๆ ในระหว่างสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำไปใช้พัฒนาประเทศไทย และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวนักเรียนได้ฉุกคิดถึงการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศไทย นอกจากนี้การรวมตัวกันของนักเรียนไทยในต่างประเทศยังจะทำให้สังคมได้รับรู้ถึงความสำคัญของการมาศึกษาต่อในต่างประเทศอีกด้วย

การจัดงานประชุมวิชาการนักศึกษาไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ ๔ ที่ประเทศสวีเดนนี้ กลุ่มนักเรียนไทยในประเทศสวีเดนอันประกอบด้วยนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทั้งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ทุนมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย นักเรียนทุนหน่วยงานรัฐบาลและมหาวิทยาลัยในประเทศสวีเดน รวมถึงนักเรียนทุนส่วนตัว เห็นควรจัดงานประชุมวิชาการภายใต้แนวคิด “Green Research for Sustainable Thailand: วิจัยสีเขียวเพื่อไทยยั่งยืน” ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเน้นการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสถานการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่มีการใช้ที่ประเทศสวีเดนในปัจจุบัน ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่สำคัญต่อการนำไปปรับใช้ในประเทศไทยต่อไป และยังจะมีการอภิปรายในสหสาขาวิชาจากงานวิจัยของนักเรียนไทยในประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

อนึ่งการจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปนั้นได้มีการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๕ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพ และได้มีการจัดต่อเนื่องกันมาในครั้งที่ ๒ ที่ประเทศเยอรมนี และครั้งที่ ๓ ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยการจัดประชุมในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ ๔

วัตถุประสงค์การประชุม
  • เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน/นักวิจัยไทยที่เข้าร่วมงานประชุมได้เรียนรู้หลักการและเทคโนโลยีอันทันสมัยที่มีการใช้ในประเทศสวีเดนในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศสวีเดน
  • เพื่อสร้างเวทีให้นักเรียนไทยได้ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการต่อแนวคิดในการนำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การเตรียมรากฐานโครงข่ายสำหรับนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ในอนาคต
  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยที่ยังศึกษาอยู่ในยุโรปได้นำเสนอ เรียนรู้ และผนวกองค์ความรู้กับนักเรียนไทยจากประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป
  • เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนไทยรู้จักเชื่อมโยงงานวิจัยของตนกับประเด็นปัญหา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน
  • เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักเรียนไทยในต่างประเทศให้กับต้นสังกัด และองค์กรต่างๆ ที่สนใจในประเทศไทยได้รับทราบ