Contact us |

Reimbursement


คำชี้แจงเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม TSAC2015

ทางสำนักงาน ก.พ. พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีเพิ่มเติม ให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ สหราชอาณาจักร และประเทศในทวีปยุโรปที่มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม TSAC2015 เบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางเข้าร่วมการประชุม ที่เมือง Uppsala ประเทศสวีเดน จากแหล่งทุนของตนเองตามที่จ่ายจริง โดยประหยัด และถือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษารายบุคคลของนักเรียน

ทั้งนี้นักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาโทและเอกที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เบิกค่าใช้จ่าย ขอให้ติดต่อโดยตรงกับทาง สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย หรือเจ้าหน้าที่การศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตในประเทศที่กำลังศึกษาอยู่

ค่าใช้จ่ายที่ทาง TSAC2015 สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนและค่าที่พัก(ที่ติดต่อผ่านทางคณะผู้จัดงาน) ตามจริง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าค่าลงทะเบียน

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘