Contact us |

การชำระเงิน

การชำระเงินจะเปิดรับถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
ผู้โอนเงินมีหน้าที่รับผิดชอบค่าโอน ซึ่งแตกต่างกันไปตามวิธีชำระเงิน ซึ่งมี ๒ ช่องทาง คือ

๑. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

การโอนเงินในประเทศสวีเดน
ธนาคาร : SEB
ชื่อบัญชี : Pakitta Kiatkulthorn

ถ้าโอนระหว่างบัญชีต่างธนาคารในประเทศสวีเดน
เลขที่ clearing : 5694
เลขที่บัญชี 05 068 88

ถ้าโอนระหว่างบัญชีของธนาคาร SEB
เลขที่บัญชี : 5694 05 068 88

การโอนเงินข้ามประเทศ
ธนาคาร : SEB
ชื่อบัญชี : Pakitta Kiatkulthorn
BIC (Bank Identifier Code) : ESSESESS
IBAN : SE 2650000000056940506888การยืนยันการลงเบียนและการชำระเงิน

สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ "แบบฟอร์มลงทะเบียน" หลังการโอนเงิน ผู้โอนจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือ ภาพหน้าจอ มายังคณะผู้จัดงานที่ register.tsac2015@thaistudentsinsweden.org
การลงทะเบียนและชำระเงินของท่านจะได้รับการยืนยันผ่านทางอีเมลล์จากคณะผู้จัดงาน


การยกเลิกการชำระเงินและคืนเงิน

การแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องยืนยันด้วยอีเมล์ที่ส่งมายังคณะผู้จัดงานที่ register.tsac2015@thaistudentsinsweden.org ภายใน ๒๓.๕๙ นาฬิกาของวันดังระบุ โดยจะได้รับการพิจารณาคืนเงินค่าลงทะเบียน ตามกำหนดด้านล่าง ทั้งนี้การยกเลิกการลงทะเบียนและขอคืนเงินมีค่าเนินการ ๒๐๐ โครนสวีเดนทุกกรณี

ยกเลิกการลงทะเบียน

ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ตั้งแต่ ๑ เมษายน ถึง ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

ตั้งแต่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

คืนค่าลงทะเบียนและที่พักทั้งหมด

คืนค่าลงเบียนทั้งหมด แต่ ไม่สามารถขอคืนค่าที่พักได้

คืนค่าลงเบียนร้อยละ ๕๐ และ ไม่สามารถขอคืนค่าที่พักได้